Działka na sprzedaż 17 000,00 m²

Kozy, Rzeczna

Symbol oferty: PRO-GS-97
Cena
1 050 000
cena za m2
61,76 zł/m²
Powierzchnia
17 000,00 m²

Szczegóły oferty

Symbol oferty PRO-GS-97
Powierzchnia 17 000,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana, inwestycyjna, leśna, mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa, siedliskowa, usługowa
Standard
Wymiary działki 165x137 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki częściowo zagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki nieregularny
Ogrodzenie działki częściowo ogrodzona
Gaz jest
Woda jest
Dojazd asfalt
Otoczenie działki niezabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 300 m
Odl. do sklepu [m] 300 m
Odl. do szkoły [m] 2 000 m
Odl. do przedszkola [m] 2 000 m
Prąd jest
Kanalizacja brak

Opis

Duży teren inwestycyjny z domem mieszkalnym do remontu

Teren atrakcyjny inwestycyjnie, daje możliwość budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych. Niewielki las, przepływający obok potok, otwarta przestrzeń i malowniczy widok na góry, tworzą to wyjątkowe miejsce.

Działka położona jest w ustronnym miejscu w Kozach przy ul. Rzecznej, oznaczona numerem ewidencyjnym 883/1, z możliwością podziału na 2 części. Powierzchnia całego terenu to aż 3,5985 ha. Ta oferta dotyczy zakupu zachodniej części działki 883/1 o powierzchni około 1,7 ha.

Nieruchomość położona jest ok. 2,5 km od centrum Kóz, ale w pobliżu mamy przystanek – 550 m, a najbliższy sklep – 300 m. Bardzo dobry dojazd do większych miast: Bielsko-Biała zaledwie 10 km. Podstawowa infrastruktura: szkoły, przedszkola, apteki, centrum sportowe z basenem, liczne sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne, znajdują się w centrum Kóz.

W planie miejscowym, zachodnia część działki przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną (ok. 1,02 hektara), tereny zielone (ok. 70 arów) i wód powierzchniowych (ok. 2,5 ara) – szczegóły z planu miejscowego na końcu oferty.

W zachodniej części działki, na częściowo ogrodzonym terenie, znajduje się budynek mieszkalny (ul. Rzeczna 15), z obiektami gospodarczymi oraz stodołą. Zabudowania pochodzą z lat 60-tych, przy czym stodoła jest w złym stanie technicznym i wymaga rozbiórki. Dom mieszkalny jest do remontu. Od strony zachodniej działka graniczy z potokiem Czerwonka. Teren z tej strony jest częściowo porośnięty drzewami i krzewami. Ta zalesiona część oznaczona jest w planie miejscowym jako tereny zielone, wyłączone z możliwości zabudowy (ok. 70 arów). Stanowią one zieloną oazę ciszy i spokoju, skąd płyną przyjemne dźwięki przyrody. Dodatkowo będą w przyszłości naturalną osłoną od projektowanej drogi ekspresowej S52. Pozostała część działki, na wschód od zabudowań, przeznaczona jest pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych.

Powyżej północnej granicy działki ma w przyszłości przebiegać droga ekspresowa S52 - Beskidzka Droga Integracyjna, relacji Bielsko-Biała – Kraków. Rozpoczęcie realizacji drogi, wg informacji z GDDKiA, planowane jest na rok 2028. Węzeł komunikacyjny wg dostępnych z GDDKiA rysunków koncepcyjnych, ma przebiegać w odległości ok. 0,9 km na zachód od działki. Rysunek koncepcyjny przebiegu BDI dostępny jest w galerii zdjęć.

Dojazd bezpośrednio z drogi asfaltowej - ul. Rzecznej, która jest gminną drogą publiczną. Po wykonaniu podziału nieruchomości, droga widoczna na mapach oraz zdjęciach, przebiegająca przez środek działki 883/1, zostanie przejęta przez Gminę Kozy.

Korzystne ukształtowanie terenu – niewielkie nachylenie terenu w kierunku zachodnim, kształt działki nieregularny. Front działki od ul. Rzecznej ok. 165m, granica wschodnia ok. 137m. Nieruchomość jest ogrodzona tylko częściowo – wokół zabudowań.

Media – w budynku istnieją przyłącza prądu, gazu i wody miejskiej – liczniki na bieżąco opłacane. Na północny-wschód od budynku mieszkalnego, znajduje się studnia. Światłowód w ul. Rzecznej - istnieje możliwość podłączenia do sieci (teren obsługuje Beskid Media). Przebieg mediów widoczny jest na mapie zasadniczej w galerii zdjęć.

Dom mieszkalny - parterowy, w całości podpiwniczony. Obok znajdują się zabudowania gospodarcze. W galerii zdjęć dostępny jest rzut parteru z orientacyjnymi powierzchniami i wymiarami. Budynek przeznaczony jest do remontu. W domu mamy 4 przechodnie pokoje, w tym kuchnię. Z korytarza wejście do piwnicy i pomieszczeń gospodarczych oraz na strych, który można zaadaptować na mieszkanie. Wejście główne do budynku mieszkalnego od strony południowej. Dodatkowe od północy. Dom został wybudowany w latach sześćdziesiątych, w tradycyjnej technologii murowanej, z cegły. Strop nad piwnicą i nad parterem żelbetowy. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z dachówki betonowej. Okna w całym budynku drewniane. Dom ogrzewany był z kotła gazowego.

Powierzchnia użytkowa parteru to ok. 80 m2.

W galerii zdjęć znajdują się mapy z dostępnymi mediami oraz lokalizacją nieruchomości (wskazówki dojazdu: Kozy ul. Rzeczna 15).

Link do kompozycji mapowej: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6539345

Odległości do infrastruktury:

 • Centrum 2500 m
 • Szkoła podstawowa 2000 m
 • Przedszkole 2000 m
 • Sklep 300 m
 • Centrum sportowo-widowiskowe z basenem 2000 m
 • Przystanek autobusowy 550 m
 • Stacja kolejowa 1900 m
 • Przychodnia i apteka 2500 m
 • Kościół 2100 m

Odległości do wybranych miast:

 • Kęty 7 km
 • Bielsko-Biała 10 km
 • Porąbka 12 km
 • Międzybrodzie Bialskie 16 km
 • Andrychów 16 km

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 883/1 z obrębu KOZY – dotyczy części zachodniej (Wydruk z systemu kozy.e-mapa.net firmy Geo-System sp. z o.o.)

Podstawa prawna

Uchwała nr IX/52/15 z 2015-09-24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy (Dz.U Woj. Śląskiego z 2015-10-05, poz. 4990)

1. Zmiana - XXIX/227/21 z 2021-07-27

Przeznaczenie w planie:

- ZW107 Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej tworzącej lokalne korytarze ekologiczne (150 m2)

- ZW108 Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej tworzącej lokalne korytarze ekologiczne (3739 m2)

- WS52 Tereny wód powierzchniowych płynących (258 m2)

- ZL20 Tereny lasów i zadrzewień niepaństwowych (2738 m2)

- MNe57 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (10234 m2)

Ustalenia szczegółowe:

§ 38. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „ZW1÷151”

z podstawowym przeznaczeniem dla zadrzewień i zieleni nadrzecznej tworzącej lokalne korytarze ekologiczne oraz pełniącej funkcję otuliny biologicznej wód powierzchniowych.

2. W terenach ustala się:

1) zachowanie istniejących budynków z możliwością wykonywania remontów, przebudowy i rozbudowy,

z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 4 uchwały;

2) zachowanie ciągłości i ochronę istniejących w terenach cieków i urządzeń wodnych wraz z zielenią przybrzeżną niską i wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną;

3) zachowanie oraz możliwość urządzenia stawów hodowlanych i oczek wodnych oraz zagospodarowania części

terenów jako użytki rolne, w tym trwałe użytki zielone;

4) dopuszczenie prac zabezpieczających i regulacyjnych cieków związanych z ochroną przeciwpowodziową, pod

warunkiem zapewnienia możliwości migracji organizmów wodnych żyjących w tych ciekach;

5) możliwość realizacji zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury i urządzeń dla turystyki, sportu i rekreacji przywodnej;

6) zachowanie oraz możliwość lokalizacji niezbędnych obiektów; sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, szlaków turystycznych i rowerowych;

7) realizację ustaleń zawartych w § 11 pkt 1 i 2 uchwały.

3. W terenach zakazuje się:

1) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków;

2) naruszania ciągłości urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń regulujących stosunki wodne.

§ 44. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych płynących oznaczone na rysunku planu symbolem

„WS1÷68”, obejmujące istniejące cieki naturalne w obszarze gminy.

2. Wprowadza się obowiązek zachowania naturalnego charakteru brzegów, za wyjątkiem realizacji prac

zabezpieczających i regulacyjnych w niezbędnym zakresie.

3. Dopuszcza się wykonywanie urządzeń wodnych koniecznych dla realizacji statutowych zadań administratora cieku, związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową, pod warunkiem zapewnienia możliwości migracji organizmów wodnych żyjących w tych ciekach.

4. Dopuszcza się zachowanie i możliwość lokalizacji niezbędnych sieci i obiektów infrastruktury technicznej

i komunikacyjnej pod warunkiem utrzymania ciągłości cieków.

§ 37. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „ZL1÷51” z podstawowym przeznaczeniem dla lasów oraz zadrzewień niepaństwowych. Tereny obejmują ponadto wody powierzchniowe oraz drogi wewnętrzne nie wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

2. W terenach ustala się:

1) utrzymanie i ochronę drzewostanów dla trwałego zachowania lasów;

2) zachowanie ciągłości i ochronę istniejących cieków, lokalnych ujęć wody i obiektów małej retencji;

3) użytkowanie zgodne z uproszczonymi planami urządzenia lasów;

4) zachowanie oraz możliwość realizacji komunikacji kołowej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym

niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, obiektów małej architektury oraz innych urządzeń turystycznych, określonych w art. 4 pkt 21 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

5) dopuszczenie prac zabezpieczających i regulacyjnych cieków związanych z ochroną przeciwpowodziową;

6) na części terenów położonych w obszarach osuwisk i terenach zagrożonych ruchami masowymi, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują także ustalenia § 12 uchwały.

3. W terenach wyklucza się lokalizację obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych w ust.2.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami „MNe1÷190”

z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną.

2. W terenach ustala się:

1) zachowanie istniejących budynków z możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu

użytkowania zgodnym z przeznaczeniem podstawowym;

2) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części na usługi nieuciążliwe, na działkach mających

zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, w tym miejsca do parkowania;

3) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub bliźniaczych oraz towarzyszących

budynków gospodarczych i garażowych;

4) możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy działka, na której planuje się tą zabudowę ma

powierzchnię minimum 1500 m²;

5) możliwość lokalizacji obiektów usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy obiektów wolnostojących nie może stanowić więcej niż 40% powierzchni zabudowy na działce;

6) zachowanie i budowę lokalnych obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

7) zachowanie oraz budowę urządzeń komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe);

8) zachowanie oraz realizację zieleni urządzonej i obiektów małej architektury;

9) na części terenów „MNe 101”, „MNe 104”, „MNe 105”, „MNe 145”, „MNe 148÷151” położonych w obszarach

osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi, obowiązują także ustalenia § 12 uchwały.

3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy ponadto realizować przy uwzględnieniu parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy określonych odpowiednio w 5 i 6 uchwały.

Link do pełnej treści planu miejscowego Uchwała nr IX/52/15 z 2015-09-24 http://bip.kozy.pl/4240047/dokument/16368

Zapraszam na prezentację J

Oferta tylko u nas.

Zdjęcia oraz filmy w ogłoszeniach są własnością PRO-INWEST NIERUCHOMOŚCI – zakaz kopiowania bez uzyskania stosownej zgody.

Nota prawna:

Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Informacje są umieszczone na podstawie oględzin oraz danych przekazanych przez właściciela i mogą ulegać aktualizacji i zmianom.

Potrzebny kredyt? Wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej oraz miła i fachowa obsługa gwarantowana jest przez naszego doradcę finansowego J Zapytaj o szczegóły 602 349 320.

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

Kwota kredytu
PLN
Lata
Oprocentowanie roczne
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

Cena nieruchomości
PLN
PLN
Taksa notarialna (opłata notarialna)
PLN
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
PLN
Wypisy aktu notarialnego - około
PLN
Wniosek do WKW
PLN
Prowizja
%
Wysokość prowizji
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM(cena + opłaty)

Podobne oferty

1 100 000 zł
oferta na wyłączność
video
działka na sprzedaż - Kozy, Rzeczna
Kozy, Rzeczna
Powierzchnia: 15 000,00 m2
Cena/m2: 73,33 zł
PRO-GS-98

Notatnik
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem